Táborový řád

  1) Veškerá ustanovení vedení tábora, táborového vedoucího a praktikanta, či jiného dospělého táborníka jsou pro mne závazná a budu se jimi řídit.

  2) Chovám se slušně. Poslouchám svého vedoucího a praktikanta i ostatní vedení tábora.

  3) Bez vědomí a svolení vedoucího tábora či dospělého táborníka nebudu opouštět prostory tábora.

  4) Bez dovolení nechodím na dolní hřiště, za bránu u jídelny, nechodím za chatičky a horní bránu. Nechodím na příjezdovou cestu.

  5) Vzorně vykonávám přidělené služby a povinnosti vyplývající z táborového života.

  6) Jsem povinen dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře. Při nálezu nebezpečných předmětů (zejména nábojnic, pyrotechniky a zbraní) se nesmím těchto předmětů dotýkat ani je zvedat a jsem povinen nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě.
  a) Veškeré přivezené nebezpečné předměty (př. nože) odevzdám neprodleně svému vedoucímu.

  7) V celém táboře budu udržovat čistotu a neničím vybavení tábora. (Veškerá poškození a závady na vybavení tábora je nutno ihned hlásit oddílovému vedoucímu nebo hlavnímu vedoucímu tábora.) Pravidelně dochází ke kontrole pořádku.

  8) Budu šetrný k přírodě.

  9) Budu dodržovat denní režim a dbát na osobní hygienu.

  10) V době nočního klidu neruším ostatní a neopouštím svou vlastní chatku.

  11) Při poledním klidu dodržuji odpočinek, zdržuji se na své chatičce, či v jejím blízkém okolí, nehraji žádné sportovní hry. Nekřičím.

  12) Cizí chatičku nenavštěvuji bez svolení jejich obyvatel a bez jejich přítomnosti. Respektuji soukromí.

  13) Při rozdělávání ohně budu dodržovat potřebná bezpečnostní opatření za dozoru vedoucích. Vím, že oheň se rozdělává pouze pro hru nebo táborový oheň.

  14) Nevstupuji do kuchyně a výdejny jídla.

  15) Nesbírám, netrhám a nejím lesní plody.

  16) Sprchuji se jenom na určeném místě, se svolením vedoucího.
  a. V umývárnách zbytečně neplýtvám vodou.
  b. Vždy kontroluji, zda jsou kohoutky řádně utažené.
  c. Na toaletách po sobě splachuji a udržuji čistotu.
  d. Vodu z umývárny a toalet nevyužívám pro vodní hrátky.

  17) Dodržuji osobní hygienu. Pravidelně si měním čisté prádlo.

  18) Koupaní (v řece, v bazénu, v přehradní nádrži…) je povoleno pouze ve skupinkách za přítomnosti oddílového vedoucího. Ve vodě a v její blízkosti dbám pokynů vedoucího a dodržují veškerá nařízení a bezpečnostní předpisy.

  19) Každý úraz a zdravotní potíže neprodleně ohlásím zdravotníkovi a svému oddílovému vedoucímu či jiné dospělé osobě.

  20) Nejméně jednou týdně napíši rodičům pohled nebo dopis.

  21) Je zakázána konzumace alkoholu, cigaret a jiných omamných látek.

  22) Za cenné věci si každý ručí sám.

  23) Chovám se ke každému přátelsky, nevyvolávám konflikty a dodržuji fair play.

  24) Nemluvím sprostě.

  25) V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí…).

  26) Za porušení táborového řádu očekávám spravedlivý trest.

  27) Za hrubé nebo opakované porušení táborového řádu má hlavní vedoucí tábora právo provinilce z tábora vyloučit. (Při vyloučení je odvoz dítěte na náklady rodičů.)

Comments are closed.